REKLAMAČNÍ ŘÁD 

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu interdecor.name

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupující má právo na uplatnění reklamace v souladu s tímto reklamačním řádem, přičemž záležitosti tímto řádem neupravené se řídí platnými zákony České republiky. Kupující je s tímto reklamačním řádem seznámen v průběhu procesu objednávky zboží.

Reklamační řád je v souladu se žákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.

 

2. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující má právo na uplatnění reklamace a to písemnou formou (VYPLNĚNÍM VZOROVÉHO FORMULÁŘE - viz. příloha) a zasláním reklamovaného zboží. Adresa pro zasílání reklamací: Platnéřská 90/13, 11000 Praha 1. Kupující je povinnen prokázat, že mu právo na uplatnění reklamace náleží a to hlavně doložením datumu o koupi (Přiložením záručním listem, prodejním dokladem či případně výpisem z účtu). Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, na kterou mu byla již v minulosti poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. 

 

3. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující může zboží reklamovat v lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud se nejedná o nové zboží, je lhůta zkrácena na 12 měsíců (tento fakt musí být uveden v popisu zboží a musí být zároveň uveden i na dodacím listě).

 

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu , nejpozději do 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet následující den po převzetí zboží. Kupující není oprávněn měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace, až na případ, kdy jím zvolený způspb reklamace není možné vůbec nebo včas vykonat. 

 

 Kontaktní údaje prodávajícího: Inter Decor CZ s.r.o., Platnéřská 90/13, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 778 085 848

 Platné ke dni 14.11.2014        

Přílohy:

Reklamační formulář [docx]


Reklamační formulář [pdf]