PRIVACY POLICY  

e-shopu interdecor.name

Provozovatel:

Inter Decor CZ s.r.o.


Platnéřská 90/13, 110 00 Praha 1

identifikační číslo: 289 53 622

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese interdecor.name

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1       Tyto obchodní podmínky (dale jen “obchodní podmínky”) internetového obchodu interdecor.name upravují v souladu s ustanovením občanského zákoníku č. 89/2012 (dale jen “občanský zákoník”), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dale jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím internetového obchodu interdecor.name, který je umístěný na webové stránce www.interdecor.name.

1.2       Ustanovení odchylující se od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Tyto ustanovení v kupní smlouvě jsou nadřazeny obchodním podmínkám.

1.3       Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Jednacím jazykem je český jazyk.

1.4       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy prodávající jedná jako právnická osoba, či jako osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.5       Fotografie uvedené na stánkách internetového obchodu odpovídají skutečnému stavu prodávaného zboží.

2. CENA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1       Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s vyjímkou zjevné chyby. Uvedené ceny jsou konečné (včetně poplatků) a jsou uvedeny bez DPH, protože prodávající není plátce DPH. Cena uvedená u produktů nezahrnuje náklady na doručení.

2.2       Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, kromě platby dobírkou. Všechny možnosti platby jsou uvedeny na samotné stránce zde.

2.3       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4       Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.5       Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

2.6       Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy nemá právní účinky.

2.7       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky)

2.8       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1       Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

3.2       Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit I kdykoliv před dodáním zboží.

3.3       Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující neusí uvádět důvod, pro která od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nápuku nebo číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

3.4       Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

3.5       Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

3.6       Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1       Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud je objednané zboží uvedeno “skladem”.

4.2       Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval.

4.3       Pokud se kupující rozhodl pro jiné převzetí, než je osobní odběr, tak v případě, kdy je doručená zásilka poškozená, tuto skutečnost neprodleně vyreklamuje u doručovatele.

4.4       Veškeré způsoby doručení naleznete na samostatné stránce zde.

4.5       Nepřevezme-li si kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 5,- Kč, maximálně však 200,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží prodat jinému zájemci. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu vymáhat soudní cestou.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1       Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

5.2       Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

5.3       Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

5.4       U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

5.5       Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

5.6       Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2       Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.3       Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

6.4       Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

6.5       Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

 

 

7. UŽIVATELSKÝ ÚČET

7.1       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

7.2       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

7.3       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7.4       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

7.5       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVÉNÍ

8.1       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2       Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

8.3       Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

8.4       Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

8.5       Kontaktní údaje prodávajícího: Platnéřská 90/13, 110 00 Praha 1

 

Platné ke dni 14.11.2014      

 

Přílohy:

Reklamační formulář [docx]

Reklamační formulář [pdf]

Formulář pro vrácení ve 14 denní lhůtě [docx]

Formulář pro vrácení ve 14 denní lhůtě [pdf]